Vekaletname Örneğimiz

  • Vekaletname Örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Neden vekalet çıkarmam gerekiyor?

Şirketimiz adına her türlü eşyanın gümrüğe sunulması, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması, bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi talep edilmesi, muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemlerinin yapılabilmesi için iletilen her türlü belgenin gerek şeklen gerek içerik itibarıyla, işlemlere esas alınan belgelerin doğru ve gerçek olmamasından, malı temsil etmemesinden, maddi ve/veya şekli kayıplar içermesinden dolayı idarece kabul edilmemesinden doğan her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, mevzuatın Gümrük Müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kendilerine tevdi edeceğimiz Fatura, Menşe Belgesi, ATR, EUR.1, Sigorta Poliçesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Ekspertiz Raporu, Konşimento, Navlun Makbuzu, Çeki Listesi, Royalti Lisans Ödeme belgeleri ve fiyatı etkileyebilecek sair belgelere uygun olmak koşuluyla eşyanın gümrük işlemlerin tamamlanması için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğim tüm işlemleri adımıza, bütün bankalar ile Resmi ve özel kurum, kuruluş ve şirketler nezdinde her türlü işlemleri takip ve sonuçlandırmaya evrakları imzalamaya elden alıp, vermeye T.C. Gümrüklerine verilmesi gereken her türlü Özet beyan ve Gümrük beyannamesini hazırlamaya, beyanda bulunmaya, beyanda düzeltme yapmaya, iptale, takip ve intaca Kıymet Bildirim Formu, dilekçe taahhütname ve sair evrakı düzeltme, tanzim, imza ve ilgili yerlere sunmaya, Gümrüklerden malları teslim almaya, teslim etmeye, teslim tesellüm evraklarını imzaya, ilgili adreslere nakillerini talebe, Gümrük Vergi, resim, fon ve depozitolarını nakit, çek, teminat veya garanti mektubu olarak yatırmaya iade ve fazla yatanları Saymanlıklar, Vergi Daireleri Bankalarda dâhil tüm iade makamlarından Çek, Nakit, Teminat veya Garanti Mektubu olarak talep ve tahsile, adımıza gelen bilumum emtiayı Posta idarelerinden, Liman İşletmelerinden, THY, DDY, TASİŞ işletmelerinden, Özel Sektöre ait Antrepolardan ve geçici depolama yerlerinden teslim almaya, Ordino, Konşimento, teslim-tesellüm tutanakları ve bu hususta düzenlenecek her türlü evrakı tanzim ve imzalamaya, Ciro etmeye, Ardiye, Demuraj Depozito, Teminat ve her nam altındaki masrafları ilgili vezne ve saymanlıklara yatırmaya, fazla yatırılanları elden geri almaya, Gümrük beyanı ile ilgili olarak; (TSE’ye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Serbest Bölgelere, Sağlık Bakanlığına, Atom Enerjisi Kurumuna, İhracatçı Birliklerine, Tarım ve Köy işleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre Bakanlığına, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçılar Birliklerine, İhracat Müdürlüklerine, Devlet Planlama Teşkilatına, Gümrük – Hazine – Dış Ticaret Müsteşarlığına) ve bağlı birimlerinde, Saymalık ve teşkilatlarında diğer bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ve şirketlere müracaatta bulunmaya, fatura, dilekçe, taahhütname ve sair evrakı imzalanmaya, düzeltmeler yapmaya, ilgili yerlere vermeye, takip ve sonuçlandırmaya, elden almaya, yetkili olmak üzere velhasıl Gümrük hizmetleri kapsamında yapacağı her türlü işlemler ile ilgili bütün Resmi Daire ve Özel Kuruluşlarda Firmanız adına hareketle tam yetkili olarak işlemlerinizi takip etmemiz adına gereklidir.

Social Media :
Döviz Kurları