Sorularla Gümrük Tasviye

1) Araç satışlarına ilişkin ihale ilanlarını nereden takip edebilirim?

Araç satışlarına ilişkin ihale ilanlarını Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü düzenlemektedir. Bu nedenle belirtilen bilgilere TASİŞ sayfamızdan ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

2) Gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama yerinde ve antrepoda bekleme süresi ne kadardır?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde,  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan özet beyan kapsamı eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemlerin denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün, diğer bir yolla gelen eşya için ise yirmi gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 101 inci maddesine göre ise eşyanın antrepo rejimi altında kalıt süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Ancak gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.

3) Geçici depolama yerlerindeki eşyanın bekleme süresinin durdurulması veya uzatılması mümkün müdür?

Gümrük Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mümkün bulunmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 72 nci maddesinde, eşyanın herhangi bir adli veya idari takibata konu olması halinde bu takibat nedeniyle geçen süreler ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi sırasında geçen sürelerin işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmayacağı ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan sürenin verileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Diğer taraftan, 71 inci maddede (Kanunun 46 ncı maddesi) belirtilen sürelerin ilgilinin doğrudan veya mutat haberleşme araçları ile yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince uzatılacağı, bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde, bu talebin gerekçesinin belirtilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

4) Eşyaya genel olarak hangi şartlarda tasfiye hükümleri uygulanır?

Bu husus 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda bulunan ve Kanunda belirtilen süreler zarfında gümrük işlemleri tamamlanmayan veya süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilecek duruma gelen,

Eşyaya tasfiye hükümleri uygulanır.

5) Tasfiye şekilleri nelerdir?

Bu husus 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre eşya;

  • İhale yoluyla satış suretiyle,
  • Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle,
  • Perakende satılmak suretiyle,
  • Kamu Kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle,
  • İmha suretiyle,

Tasfiyeye tabi tutulmaktadır. Belirtilen tasfiyeye ilişkin usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığı ile Müsteşarlığımızın bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken hazırlanan tüzükle belirlenmiştir. Bahis konusu Tasfiye Tüzüğü, 3.1.2001 tarihli, 24276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6) Tasfiyelik hale gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması mümkün müdür?

Tasfiyelik hale gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. Buna ilişkin esas ve usuller 4458 sayılı Gümrük Kanununun 179’uncu ve Tasfiye Tüzüğünün 26’ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu madde hükümlerine göre, ithalatı yasak, sakıncalı ve kısıtlamaya tabi olan eşya hariç, ihaleye çıkarılan eşyanın beyan sahibi, ihale ilanının yayımlandığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurarak söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasını isteyebilmektedir. Bu talebin kabulü, eşyaya ait tüm ithalat vergileri, cezalar, ambarlama ve elleçleme giderleri ile diğer giderlerin beyan sahibi tarafından üstlenilmesine ve anılan Kanunun 240 ıncı maddesi uyarınca eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin yüzde biri oranında para cezasının Türk Lirası olarak alınmasına bağlı bulunmaktadır.

7) Tasfiyelik hale gelen eşyanın tekrar yurtdışına çıkarılması imkanı var mıdır?

Bu husus, Tasfiye Tüzüğünün 9 uncu maddesinde hüküm altına alınan “Yeniden İhraç Amaçlı Satış Suretiyle Tasfiye” hükümlerine göre mümkün bulunmaktadır. Buna göre;

  • Tasfiyelik hale gelen ve ithalatı yasak, sakıncalı veya kısıtlamaya tabi olan eşyaya yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye hükümlerinin uygulanabilmesi için, bu hükümden yararlanmak isteyen eşya sahibince, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarihten sonra ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurulması, Tasfiye İdaresince talep sahibine yapılan bildiriş üzerine eşyanın tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen CIF bedelinin yüzde biri ve ayrıca hizmet karşılığı alacaklar ile yapılmış giderlerin ödenilmesi kaydıyla alınması ve bedelin yatırılışını izleyen 15 gün içinde gümrük idaresinin denetiminde yurtdışına çıkarılması gerekmektedir.
  • İthalatı yasak, sakıncalı veya kısıtlamaya tabi olan ve olmayan ve eşya üzerindeki tasarruf hakkını üzerinde bulunduran sahibi yurt dışında yerleşik eşya hakkında da yukarıdaki hükümlerin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Kaynak :Ekonomi bakanlıgı

Social Media :
Döviz Kurları