Sorularla Bağlayıcı Tarife

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB);eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB); başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 no’lu Ek’inde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  başvurusu nereye yapılır?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) başvurusu; Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır. Halihazırda Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB) düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara, ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  talebi ücretli midir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

  • a) Hak sahibinin adı ve adresi,
  • b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
  • c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
  • ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
  • d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
  • e) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),
  • f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Bağlayıcı Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’nden sadece hak sahibi yararlanabilir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB), gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)   veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  hangi durumda iptal edilir?

Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi(BTB)'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

Geçerliliğini yitiren Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  kullanılabilir mi?

Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren Bağlayıcı  Tarife Bilgisi (BTB)nin; hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  bilgilerine  nereden ulaşılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)  bilgilerine   Bakanlığa ait http://www.gumrukticaret.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonlarının seçilmesi suretiyle ulaşılması mümkündür. Buradan; eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Social Media :
Döviz Kurları