Sorularla Geçici İthalat

1) Eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır?

Geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen eşya için gerekli izin, gümrük müdürlüklerinden alınır.

2) Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için ATA Karnesi, gümrük beyannamesi ya da sözlü beyan formu düzenlenebilmekte olup, eşyanın gümrük beyannamesi ile geçici ithalinde Gümrük Yönetmeliği’nin 55 no.lu ekinde yer alan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu doldurularak, söz konusu evraklara aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir:

 • Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,
 • İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,
 • Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.

3) Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?

Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilemediği gibi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden de faydalanamayacak, dolayısıyla bu rejim kapsamında değerlendirilemeyecek eşya aşağıda sıralanmaktadır:

 • Türkiye'ye ithali yasak olan eşya.
 • Tüketilebilir nitelikte olan eşya.
 • Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.
 • Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya. 

4) Daha önce geçici ithal edilmiş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan izin alınması gerekir mi?

Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin başvurular, eşyanın yeni ve kullanılmamış olması veya yenileştirilmiş ya da kullanılmış olmakla birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’de (2010/9)” yer alan ve izin belgesi aranmayacağı belirtilen eşya kapsamında olması halinde doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır. Bunun dışında geçici ithale konu kullanılmış eşyanın kati ithal başvurularının ise eşyanın yurtta kalma süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılması gerekmektedir.

5) Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?

Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci madde hükmü saklı kalmak ve 24 ayı aşmamak koşuluyla rejimi kullanım iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir.

İzin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.  Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, yirmidört ayı aşmaması esastır.

Ancak ek sürelerle birlikte, 24 aylık süreyi aşan süre uzatımı ancak geçici ithalat konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması durumlarında yapılabilir.

6) Yurt dışında yerleşik kişilerin geçici bir süre için Türkiye’ye gelmeleri halinde getirecekleri kullanılmış ev eşyasına ilişkin işlemler nelerdir?

Geçici ithalatta ev eşyasına ilişkin işlemler, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 57 nci maddesi kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu Karar maddesine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmi dört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınmaktadır.

Konutun en az iki yıl kiralama şartının karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilmektedir.  

7) Geçici ithalata konu eşyanın izin süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi durumunda ne tür işlemler uygulanır?

Geçici ithal rejimi çerçevesinde yurda ithal olunan eşyanın ya geçici ithal rejimi altında kaldığı süre içerisinde ayniyet tespiti yapılmak suretiyle yeniden ihraç edilmesi ya da bu süre içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması (bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye girebilir, yeniden ihraç edilebilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir) gerekmektedir. Eşyanın izin verilen süre içerisinde yeniden ihraç edilmemesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda Gümrük Kanununun 241 inci veya 238 inci maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

8) Geçici ithalat rejimi ile ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri  
 • Gümrük Yönetmeliği’nin 376 ila 394 üncü maddeleri
 • 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • 21.03.2005 tarih ve 25762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Geçici İthalat Tebliği
Social Media :
Döviz Kurları