Ticari Fatura Nedir?

Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesidir. Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Fatura, sözleşmenin yapılması değil, yerine getirilmesi safhası ile ilgili ticari belgedir. Bu bakımdan fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarla tevsik eden belgedir. İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olmalıdır.

 • İhraç malları hazırlandıktan ve sevkıyat yapılmadan önce düzenlenen ilk belgedir.
 • Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir.
 • Ticari faturaları, Maliye Bakanlığı'nın kaşesi ve/veya noter tasdiki ile ihracatçı düzenler.
 • Fatura ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak, ticaret odasınca onaylanabilmektedir.
 • Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmekte olup, halen Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta ilgili ülke temsilciliğince faturanın tasdiki istenebilmektedir.
 • Taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar için teslim anındaki kesin durumuna göre tanzim edilecek faturaya kadar geçen zamanda kesilen faturaya ise "geçici” veya "muvakkat” fatura denir.
 • Ticari Faturada Bulunması Gerekli Bilgiler
 • Faturanın düzenleme yeri, tarihi ve sayısı,
 • Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi,
 • Eşyayı satın alanın veya kesin satış dışındaki hallerde gönderilenin adı ve adresi,
 • Ödeme şartları (peşin veya vadeli gibi),
 • Satış bedeli ve teslim şartı (CIF, FOB veya diğer bir bedel gibi),
 • Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve satış birimine (kilo, metre, adet, düzine gibi) göre miktarı,
 • Eşyanın birim fiyatı (bir metre, bir kilo ve bir adedinin fiyatı gibi),
 • Eşyanın bulunduğu kapların cins ve nev'i, marka ve numarası ve adedi,
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri,
 • Eşyanın gönderilme şekli,
 • İhracata ilişkin faturalar için ayrıca, seri ve sıra numarası, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 • bilgilerini içeren bir belgedir.

İhracata ilişkin gümrük beyannameleri ile birlikte ibraz edilmesi gereken yurt dışındaki alıcılar adına düzenlenmiş faturalarda satış bedeli yabancı para cinsinden gösterilebilir. Yukarıda yer alanlar dışındaki bilgiler de ticari faturalarda bulunabilmektedir.

Social Media :
Döviz Kurları