Sorularla Gümrük Tarife

1) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek: 

540761                 90                     90                                           11

AS Nom.kodu      Cn Kodu          Milli alt açılım kodu             İstatistik Kodu

2) Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

BTB, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen idari karardır.

3) BTB talebi ücretli midir?

BTB talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

4) BTB Başvuru Formu nasıl temin edilebilir?

BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılır.

5) BTB başvurusu nereye yapılır?

BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılır. Halihazırda BTB düzenleme yetkisi, gümrük laboratuarı bulunan İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, İzmit ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine verilmiştir.

6) BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

  • Hak sahibinin adı ve adresi,
  • Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
  • Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
  • Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
  • Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
  • Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b),
  • Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

7) BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

8) BTB hangi durumda iptal edilir?

Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

9) BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

BTB;

  • Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması, 
  • Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması, 
  • BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

10) Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

11) AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

12) Halen yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?

Müsteşarlığımıza ait www.gumruk.gov.tr adresi altında III-TARİFE CETVELİ ikonları seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.

13) Müsteşarlığımızca düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür? 

Söz konusu BTB’lere Müsteşarlığımıza ait www.gumruk.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonları seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ad Soyad (*)
E-Posta
Telefon (*)
Mesaj Konusu (*)
Mesajınız (*)
Sosyal Medya :
Döviz Kurları