Ofset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ

(İHRACAT: 2007/6)

27 Temmuz 2007 tarih ve 26595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin (a) bendine istinaden, ofset uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, kamu kuruluşları tarafından açılan savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Beş milyon) ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleleri kazanan yabancı firma/kuruluşların ihaleleri açan kamu kuruluşlarına yönelik offset taahhütlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ana alım sözleşmesi: Kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla açılan ihale sonucunda  seçilen firma/kuruluşla imzalanan alım sözleşmesini,
b) İhale tarafları: İhaleyi açan kamu kuruluşu ile ihaleyi kazanan firma/kuruluşu,
c) İhracat artış miktarı: Offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihracatın değeri ile bu ihracatın ön onay başvuru tarihinden önceki 3 takvim yılında ihracatçı firma tarafından ihracata konu mal veya hizmetlerde aynı alıcıya gerçekleştirilen yıllık ortalama ihracat değeri arasındaki farkı,
ç) Kamu kuruluşu: Kamu kurumu, kamu kuruluşu, bağlı ortaklık ve sermayesinin en az yüzde onbeşi kamuya ait olan kuruluş ve şirketleri,
d) Kredilendirme: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset anlaşması kapsamında gerçekleştirilen offset tutarının, offset anlaşmasında yer alan offset taahhütlerinden düşürülmesini,
e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
f) Offset: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,
g) Offset anlaşması: İhaleyi kazanan firma/kuruluşun offset taahhütlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen anlaşmayı,
ğ) Offset listesi: Offset taahhütleri kapsamında, Türkiye’den gerçekleştirilebilecek ihracata konu mal ve hizmetler ve bu mal ve hizmetlerin ihraç edilebileceği ülkeler ile Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik diğer işlemleri içeren ve her bir offset anlaşması için, offset anlaşması taraflarınca belirlenen listeyi,
h) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan offset işlemlerinin, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşuna yazılı olarak bildirilerek söz konusu işlemlerin uygulama safhasına geçilmeden önce yazılı onay alınmasını,
ı) Teminat: İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezasına esas teşkil etmek üzere, ilgili ihaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını,
i) Yerli katkı payı: Türkiye’den üretilen  mal ve hizmetlerin ihraç bedelinden, bu mal ve hizmetlerin üretiminin yapılabilmesi için, üretimi yapan firma/kuruluş tarafından ithal edilen mal ve hizmet bedellerinin düşürülmesi ile bulunan yüzde değeri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Offset anlaşmasının usul ve esasları

MADDE 4 –(1) İhale tarafları arasında, açılan ihale kapsamında imzalanan ana alım sözleşmesine istinaden, offset taahhütlerinin belirlendiği offset anlaşması imzalanması gerekir.
(2) Ancak, ihaleyi açan kamu kuruluşu yerine bu kamu kuruluşu tarafından belirlenen başka bir kamu kuruluşu, Müsteşarlık tarafından onaylanmak koşulu ile offset anlaşmasına taraf olabilir.
(3) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu offset taahhütlerinin takibinden sorumludur.
(4) Bu kapsamda düzenlenecek offset anlaşmasında asgari;
a) Anlaşmada yer alan tanımların,
b) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların,
c) Gerekli görülen bilgi ve belgelerin talep edilmesi, incelenmesi ve kredilendirmenin iptaline ilişkin usul ve esasların,
ç) Mücbir sebep hallerinin,
d) Offset çerçevesinde taahhüt edilen yükümlülüklerin kapsamı ve süresinin,
e) Offset kapsamındaki faaliyetlerin nasıl rapor edileceğinin ve zamanında rapor edilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelerin,
f) Offset listesinin,
g) Offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan firma/kuruluştan alınacak teminata ilişkin usul ve esasların,
ğ) Offset taahhütlerinin ön onay, kredilendirme ve yerli katkı payının belirlenmesi  işlemlerine ilişkin usul ve esasların,
h) Offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere ilişkin usul ve esasların,
ı) Söz konusu anlaşmanın amacının ve taraflarının, yer alması zorunludur.

Ön onay

MADDE 5 –(1) Müsteşarlıkça onaylanan offset anlaşmasında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından; ihraç edilecek mal ve hizmetlerin tanımı, bu mal ve hizmetlerin üreticisi, ihracatçısı, alıcısı, ve ihraç edileceği ülke gibi bilgiler bazında ön onay verilir.

(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluşun ön onay almadan gerçekleştirdiği işlemler için kredilendirme işlemleri yapılmaz.

Kredilendirme için belgelendirme

MADDE 6 – (1) Offset taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin kredilendirilmesinde, ihaleyi kazanan firma/kuruluş;
a) Gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini,
b) İhraç konusu mal ve hizmetlerin yerli katkı payına ilişkin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odalarınca tasdik edilmiş bilgi ve belgeleri,
c) İşbu Tebliğ veya offset anlaşması gereğince Müsteşarlıkça veya offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri,
ç) Ön onay işlemleri için offset anlaşmasında belirtilen bilgi ve belgeleri, ibraz etmekle yükümlüdür.

Kredilendirme

MADDE 7 – (1) Kredilendirme, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı FOB değer, ihraç konu mal veya hizmetin ihtiva ettiği yerli katkı payı,  ön onayda belirtilen alıcı bazında gerçekleşen ihracat artış miktarı ve işbu Tebliğ ve offset anlaşmasında yer alan diğer hususlar göz önünde bulundurularak, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

Serbest bölgeler

MADDE 8 –  (1) Serbest Bölgelerde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına ihracatı bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar ile offset anlaşmasında yer alan hükümler çerçevesinde kredilendirilebilir.

Teminat ve cezai müeyyideler

MADDE 9 –(1) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından, offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai müeyyidelere eşdeğer teminat verilir. Offset anlaşması uyarınca gerçekleştirilecek faaliyetlerin takvimine uygun olarak, teminat değerinin bir kısmı offset anlaşması yürürlüğe girdikten sonra verilebilir.

(2) İhaleyi kazanan firma/kuruluş tarafından offset taahhütlerinin yerine getirilmemesi durumunda, anılan firma/kuruluşa uygulanacak para cezası söz konusu firma/kuruluş tarafından ihaleyi açan kamu kuruluşuna nakden ödenir. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, taahhütlerine karşılık olarak verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir.

Offset anlaşmasının onaylanması

MADDE 10 –(1) Offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu, ana alım sözleşmesine istinaden mutabakata varılan offset anlaşmasının taslak metnini, öngörülen imza tarihinden asgari 45  iş günü önce işbu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde onay alınmak  üzere Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür.

(2) Müsteşarlık, gönderilen offset anlaşmasına ilişkin taslak metinler hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kuruluşuna bildirir.

(3) İlgili kamu kuruluşu, Müsteşarlığın onaylamasını müteakip, işbu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde  ihaleyi kazanan firma/kuruluş ile offset anlaşmasını imzalayarak, bir örneğini, imza tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde Müsteşarlığa gönderir.

Rapor verme

MADDE 11 –(1) Offset taahhütlerinin offset anlaşmasında ve işbu Tebliğde belirlenen şartlar uyarınca yerine getirilip getirilmediğinin izlenebilmesini teminen, offset anlaşmasına taraf olan kamu kuruluşu,  ihaleyi kazanan firma/kuruluştan temin edeceği faaliyet raporlarını, offset anlaşmasının yürürlüğe girmesini takip eden altı aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdür.

Kontrol ve iptal yetkisi

MADDE 12 –(1)  Müsteşarlık, offset yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve inceleme yetkisine sahiptir.

(2) Müsteşarlıkça yapılan inceleme neticesinde, gerçekleştirilen kredilendirmenin, işbu Tebliğ ile offset anlaşmasında yer alan hükümlere aykırılık arz ettiğinin tespit edilerek, kredilendirmeyi gerçekleştiren kamu kuruluşunun uyarılması durumunda, bu kamu kuruluşu yanlış kredilendirmeyi iptal etmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Yetki

MADDE 13 –(1) Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, offset uygulamaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

(2) Müsteşarlık işbu Tebliğ kapsamındaki görev ve yetkilerini kendisi kullanabileceği gibi, kısmen veya tamamen uygun göreceği bağlı kuruluşlarına devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 14 –(1) 16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür

Sosyal Medya :
Döviz Kurları