İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Karar uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak, tek taraflı, olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde uygulanabilecek kotalar ile ithalatta tarife kontenjanı uygulanması halinde kontenjanların idaresine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
b) Genel Müdürlük:. Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) Tarife kontenjanı : Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,
d) Kota : Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
e) İthal Lisansı: Kolaya tabı tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,
ifade eder.

Yetki

Madde 3- Bu Karar kapsamında;
a) Kota ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirlemeye ve bu amaçla belge düzenlemeye,
b) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,
c) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
e) Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya,
Müsteşarlık yetkilidir.

Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri

Madde 4- Kota ve tarife kontenjanı dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanabilir.
a) Geleneksel ticaret akışı yöntemi
Bu yönteme göre kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılması halinde, kotanın veya tarife kontenjanının bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan kısım ise diğer ithalatçılara ayrılır.
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi
Bu yönteme göre, başvuru sahiplerine toplam kota veya tarife kontenjanının tamamı veya bir kısmı, başvuru sıralan dikkate alınarak eşil oranda dağıtılır.
c) Talep edilen miktar ve/veya değerle orantılı tahsis yöntemi
Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin, ilgili kota veya tarife kontenjanına eşit ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanır.
Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin mevcut kota veya tarife kontenjanını aşması durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerler ile orantılı olarak karşılanır.
d) Müsteşarlıkça belirlenecek yöntem
Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda ürünün yapısı, ekonomik maktan ve belirlenen kota veya tarife kontenjanı miktarı ve/veya değen gibi koşullan dikkate alarak, farklı bir tahsis yöntemi belirleyebilir.

Diğer mevzuat hükümleri

Madde 5- Bu Karar:
a) Kamu ahlakı kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,
uygulanmasını engellemez.

Yayım

Madde 6- Bu Karar kapsamında, kotaların ve tarife kontenjanlarının dönemleri, başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları Resmî Gazete'de yayımlanır.
Yönetmelik
Madde 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Yaptırım

Madde 8- Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullanıldığının, İthal Lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince belirlenmesi durumunda, Müsteşarlıkça Firmaların İthal Lisansı iptal edilir ve kota ve tarife kontenjanı uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde bir daha İthal Lisansı düzenlenmez.
Geçici Madde l- 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu, Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.
Geçici Madde 2- Diğer mevzuatta bulunan 30/4/1995. tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar çerçevesinde kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sosyal Medya :
Döviz Kurları